Uppropet

Upprop till Sveriges politiker och PostNords ledning.

Postverksamheten är under stark förändring, digitaliseringen medför minskande

intäkter i takt med att brevvolymerna faller. De lagstadgade servicemålen och de

ekonomiska mål ägarna ställt går inte ihop, företaget ges därmed inte rätt

förutsättningar. Nuvarande postlagstiftning är dessutom utformad på ett sätt som

missgynnar det postföretag som utför samhällsuppdraget.

Följden blir att vi anställda utsätts för orimliga effektiviseringar. Underbemanning och

en hög andel otryggt anställda är alltför vanligt i verksamheten, de ofrivilligt

deltidsanställda är många och bemanningsföretag överutnyttjas. Dessutom sker en

överströmning från transporter med egen personal till utnyttjande av

underentreprenörer. Risken för användande av oseriösa transportföretag ökar,

samtidigt som postanställda riskerar att förlora sina jobb.

Vi är medvetna om att vikande brevvolymer kommer att medföra färre anställda och vi

accepterar att ny teknik innebär förändringar av våra arbeten.

Däremot kan vi aldrig acceptera att våra arbetsvillkor och våra förutsättningar att göra

ett bra jobb försämras. Det gäller oavsett om vi är brevbärare, chaufförer,

terminalarbetare, kundtjänstmedarbetare, chefer eller administratörer. Vårt arbete är

viktigt och vi ska ha rätt förutsättningar att utföra det.

Vi påminner gärna regeringen om de vackra orden i regeringsförklaringen ”Ny teknik

och effektivare arbetssätt ska inte leda till stress eller utslitning”.

Till politiker i regering och riksdag.

• Skapa bättre balans mellan ekonomiska krav och servicemål och ge därmed

företaget bättre förutsättningar.

• Besluta om en ny postlag som inte missgynnar det företag som utför

samhällsuppdraget. En sådan lag måste också säkra en god postservice för hela

landet.

• Ställ som ägare krav på att företaget garanterar goda arbetsförhållanden och

schysta villkor för anställda i företaget, men också för anställda hos

underleverantörer.

• Undanröj definitivt och slutgiltigt hotet om börsintroduktion.

Till PostNords ledning.

• Bemanna arbetsplatserna så att vi kan utföra vårt arbete på ett bra sätt. Lyssna på

de anställda och tillvarata personalens kompetens, engagemang och servicekänsla.

• Minska andelen otrygga anställningar och användandet av bemanningsföretag.

Heltid ska vara den naturliga anställningsformen, nödvändiga

förstärkningsresurser ska endast användas som komplement. Genomför nödvändig

personalomställning på ett ansvarsfullt sätt. Bemanningsanställda som

kontinuerligt behövs i verksamheten bör erbjudas en postanställning.

• Möt kunderna med egen personal, minimera användandet av underleverantörer

och genomför ingen outsourcing av produktionsverksamhet på terminaler eller

inom distribution. I ett läge där företaget redan avser att minska antalet anställda

spär outsourcing bara på problemen.

• Garantera att schyssta villkor gäller för chaufförer som utför transporter för

underentreprenörer, svenska kollektivavtal ska gälla på svenska vägar. Se till att

enbart använda seriösa transportföretag. PostNord, som ägs av svenska och danska

staten, måste vara ett föredöme för att inte skada företagets varumärke.

0
Kategorier: Okategoriserade