Representantskap

Representantskap

Representantskapet är avdelningens högsta beslutande organ. Det består av avdelningens styrelse och de valda ombuden från klubbar, arbetsplatser med avdelningsombud samt andra valkretsar inom avdelningen.

Klubbar samt arbetsplatser med avdelningsombud har rätt att välja ett representantskapsombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar. Ombuden väljs för en mandatperiod från och med den 1 april och ett år framåt. Avdelningen har minst två ordinarie representantskaps möten per år.
Årsmötet (ska hållas senast i mars). Då ska bland annat följande ärenden behandlas:
- val av styrelse, revisorer och ersättare för dessa
- styrelsens verksamhetsberättelse & revisorernas berättelse för föregående år
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- former för kallelse till möte
- arvode till styrelseledamöter och revisorer
- ev. val av valberedning som är verksam till nästa årsmöte

Budget- och nomineringsmöte
- beslut angående reglementen som reglerar verksamheten inom avdelningen
- beslut angående avdelningens verksamhetsplan och budget
- beslut angående avdelningsavgift
- beslut angående klubbidrag

0